Algemene voorwaarden
UCAN Direct bv

 

 Artikel 1 – Toepassingsgebied 

 1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de klant en UCAN Direct. 

 1.2. Van zodra de klant huidige algemene voorwaarden aanvaard heeft, zullen deze blijven gelden in de relatie tussen de klant en UCAN Direct, ook wanneer geen nieuwe schriftelijke overeenkomst werd overgemaakt, of wanneer de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden niet expliciet werd herhaald. 

 1.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, verzaakt de klant aan de toepasselijkheid van de eigen voorwaarden. 

Artikel 2 – Offertes 

 2.1. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn vermeld wordt. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door UCAN Direct, dan wel door (begin van) uitvoering van de overeenkomst. 

 2.2. Door UCAN Direct een bestand, tekst of model in welke vorm of op welke drager ook over te maken, met verzoek een proef of ontwerp te leveren, komt een overeenkomst en dus een betaalverplichting tot stand.

2.3. De klant zal geen rechten kunnen ontlenen aan kennelijke schrijf- of drukfouten in offertes of enige andere aanbieding. 

 2.4. Prijzen vermeld in een offerte zijn slechts geldig in zoverre akkoord gegaan wordt met de volledige offerte. UCAN Direct kan op geen enkele wijze verplicht worden slechts een gedeelte van de offerte uit te voeren aan de opgegeven prijzen. 

 Artikel 3 – Betaling 

 3.1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

 3.2. De betaalvoorwaarden zijn als volgt: 

 • Bij bestelling: 1/3e van de totaalprijs 

 • Bij overmaken order tot afdrukken: 1/3e van de totaalprijs 

 • Na oplevering: saldo 

 3.3. Indien de facturen op de vervaldag niet voldaan zijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn aan 12%, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 150,- EUR.

 3.4. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft UCAN Direct het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling. 

 3.5. In geval van betalingsachterstand, zal UCAN Direct een verlengd retentierecht kunnen uitoefenen, evenals een pandrecht op alle goederen (lichamelijk of onlichamelijk) van de klant die in het bezit van UCAN Direct zijn of zouden komen. 

 Artikel 4 – Uitvoeringstermijn 

 4.1. De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. 

 4.2. De uitvoeringstermijn is geschorst wanneer de uitvoering van de overeenkomst niet kan gestart worden of niet kan worden verdergezet ten gevolge van oorzaken die niet aan UCAN Direct te wijten zijn (bv. onvoldoende instructies, laattijdig inleveren van benodigde elementen door de klant, laattijdig terugzenden van verbeterde proeven, laattijdig akkoord, onbetaalde facturen, overmacht, enz.). 

 4.3. Indien de termijn van de werken op vraag van of door toedoen van de klant uitgesteld of opgeschort dient te worden, is UCAN Direct gerechtigd om de reeds geleverde prestaties integraal te factureren en een eventuele meerprijs die hierdoor ontstaat aan de klant door te rekenen. 

 Artikel 5 – Vrijwaring 

 5.1. De klant wordt verondersteld alle noodzakelijke rechten te bezitten met betrekking tot de betrokken producten, diensten, boodschappen, beelden, muziek en welk goed ook waarop enig intellectueel of ander eigendomsrecht zou kunnen rusten. 

 5.2. De klant zal UCAN Direct vrijwaren voor iedere aanspraak van derden die naar aanleiding hiervan zou kunnen ontstaan. 

 Artikel 6 – Intellectueel eigendomsrecht 

 6.1. De intellectuele eigendomsrechten op hetgeen door UCAN Direct ontworpen en/of gecreëerd wordt (teksten, afbeeldingen, logo’s, lay-outs, kleur-, teken- & lettercombinaties, uitzicht, de gehanteerde slogans, foto’s, modellen, schetsen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, softwareprogramma’s, enz., welke ook de gebruikte techniek is), blijven te allen tijde de uitsluitende eigendom van UCAN Direct en mogen noch nagemaakt, noch gereproduceerd worden. 

 6.2. De nadruk of reproductie zonder voorafgaande toestemming, onder om het even welke vorm en met om het even welk procedé, is een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van UCAN Direct. Het afstaan of aanrekenen door de leverancier van bestanden, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, grafische ontwerpen, softwareprogramma’s enz., maakt op zichzelf behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat. 

 6.3. De klant heeft voor ieder nieuw gebruik van de door UCAN Direct geleverde werken diens toelating nodig. 

 6.4. De klant zal voor mailings in print of online die hij organiseert steeds aan UCAN Direct de taal, oplage en grondgebied mededelen. 

6.5. Een voor onbepaalde tijd toegestaan gebruiksrecht kan door de auteur steeds en zonder beperking beëindigd worden mits een opzegperiode van 3 maanden. 

 6.6. De klant kan op geen enkele wijze de afgifte afdwingen van materiaal waarop het intellectueel eigendomsrecht van UCAN Direct rust. 

 6.7. Indien de wet zulks vereist mag de klant zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van UCAN Direct, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat. 

 Artikel 7 – Ontwerpen, drukproeven en aanvaarding 

 7.1. Verzorgde drukproeven, uitgevoerd op een pers en in overeenstemming met de definitieve druk, worden door UCAN Direct extra in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven. 

 7.2. Het aanpassen van typ- of tekstfouten in proeven van Ucan Direct zullen kosteloos aangepast worden, zolang de klant zijn ondubbelzinnige goedkeuring met de tekst niet heeft gegeven. Alle andere wijzigingen - zgn auteurscorrecties - op verzoek van de klant (in de tekst, in de schrijfwijze van de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van beeldmateriaal, enz.) afwijkend van de initiële opdracht of briefing worden door UCAN Direct bijkomend in rekening gebracht. Indien door de bijkomende wijzigingen vertragingen zouden ontstaan, is enkel de klant hiervoor verantwoordelijk. 

 7.3. Van zodra de klant zijn ondubbelzinnige goedkeuring geeft met het ontwerp, is UCAN Direct niet meer aansprakelijk voor reeds aanwezige fouten of weglatingen. 

 Artikel 8 – Afwijkingen 

8.1. Aangezien de partners van UCAN Direct veelal werken onder de algemene voorwaarden van de grafische- en papiernijverheid, zijn deze eveneens van toepassing ten opzichte van de klant. Enkele van de te aanvaarden afwijkingen zijn o.m.: 

 a) Het leveren van 10 tot 20 % minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling; 

 b) Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie. 

 Artikel 9 – Levering en risico 

 9.1. De levering geschiedt op de zetel van UCAN Direct. Vracht- en verpakkingskosten zijn steeds ten laste van de klant. De goederen reizen eveneens op diens risico. 

 9.2. De bestanden, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, kleurenselecties, en al de goederen toebehorende aan de klant die bij UCAN Direct berusten (al betaald of niet), blijven er voor rekening en risico van de klant die uitdrukkelijk UCAN Direct van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, o.a. in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk en dit om welke reden ook. 

 9.3. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de goederen of leveringen die voor de klant bestemd zijn. 

 Artikel 10 – Bewaring 

 10.1. Tenzij dit vooraf werd overeengekomen, is UCAN Direct er niet toe gehouden bestanden, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, gegevensdragers, programma’s, enz. te bewaren. 

 Artikel 11 - eigendomsvoorbehoud 

 11.1. De eventuele eigendomsoverdracht zal maar plaatsvinden na integrale betaling van de verschuldigde sommen, zowel in hoofdsom, kosten als intresten. 

 Artikel 12 – Opzegging 

 12.1. Indien de opdracht door de klant eenzijdig voortijdig wordt opgezegd, zullen de reeds geleverde werken steeds verschuldigd zijn, zo ook reeds bestelde goederen en diensten bij derden. Bovendien zal op het niet uitgevoerde gedeelte een schadevergoeding verschuldigd zijn van 20%. 

 Artikel 13 – Ontbinding 

 13.1. De overeenkomst zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn in geval van faillissement of kennelijk onvermogen. 

 Artikel 14 – Klachten 

 14.1. Klachten in verband met de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde materialen, dienen binnen 3 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan UCAN Direct kenbaar gemaakt worden. Klachten die na deze termijn gemeld worden, worden niet aanvaard. 

 14.2. De voorbehoudsloze ingebruikname van het geleverde eindproduct geldt als stilzwijgende aanvaarding. 

 14.3. Gebreken aan een deel van een drukwerk, geeft de klant niet het recht om de gehele partij af te keuren of te weigeren. 

 14.4. Opmerkingen of klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden, bij gebreke waaraan ze aanvaard wordt geacht. 

 Artikel 15 – Aansprakelijkheid 

 15.1. De aansprakelijkheid van UCAN Direct is, beperkt tot de teruggave van de prijs van het niet-conforme gedeelte van de opdracht en kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoeding. 

 15.2. UCAN Direct zal, behoudens in geval van bedrog of opzet, niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor immateriële, indirecte of gevolgschade. 

 Artikel 16 – Overmacht 

 16.1. Indien de uitvoering van de werken of levering van de goederen door overmacht onmogelijk is, is UCAN Direct gerechtigd om, zolang de overmachtssituatie duurt, haar verplichtingen op te schorten. 

 16.2. Onder overmacht dient onder meer begrepen te worden, vertraging in het uitblijven van leveringen door leveranciers, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming of wateroverlast, weersomstandigheden, files, beslissingen van overheidswege. 

 16.3. Indien een overmachtssituatie langer dan 3 maanden aanhoudt, zullen zowel de klant als UCAN Direct gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding. 

 16.4. Overeengekomen uitvoeringstermijnen zullen minstens verlengd worden met de duur van de overmachtssituatie. Indien nodig zullen partijen te goeder trouw een nieuwe uitvoeringstermijn overeenkomen. 

 16.5. In geval van een overmachtssituatie zal UCAN Direct steeds gerechtigd zijn de reeds uitgevoerde werken en/of geleverde goederen te factureren. 

 Artikel 17 – Splitsbaarheid 

 17.1. Indien een bepaling van deze overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk nietig zou zijn, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen zo nodig een nieuwe bepaling overeenkomen die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. De rechtbank is gerechtigd een nietige of onafdwingbare bepaling te matigen. 

 Artikel 18 – Bevoegdheid en toepasselijk recht 

 18.1. De overeenkomsten tussen de klant en UCAN Direct worden beheerst door het Belgisch recht. 

 18.2. De rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van UCAN Direct gelegen is, zullen uitsluitend bevoegd zijn in geval van enig geschil. UCAN Direct behoudt zich evenwel het recht voor om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of zetel van de klant. .